2007/09/04

Exame de física 2BT Setembro / 03/09/2007

Fai 7 exercicios. Atención: 1.Explicar todo: é o que serve para puntuar, en particular, nas cuestións. 2.En caso de facer máis de 7 exercicios, puntuaranse só os 6 últimos.
Datos. G= 6,67. 10-11 N.m2kg-2; RT= 6,38.106 m; MT= 5,98. 1024 kg; Icil= M.R2/2; g= 9,81 m.s-2.
1.Calcular o radio da órbita que debería ter a Terra, conservando a sua masa, para que a duración do ano se reduxera á sexta parte.
2.Un satélite en órbita ten triple masa que outro xeoestacionario. Se o seu período é doble, calcula a súa altura.
3.Nunha conducción de diámetro 10cm introdúcese de xeito forzado auga a unha velocidade de 1m/s. Calcula a velocidade de saída por un burato de 1cm de diámetro.
4.Dous barcos iguais crúzanse a unha velocidade de 20ms-1 e unha distancia de 3m. Calcula a forza de atracción debida ó efecto Venturi, se os cascos de ambos son semellantes, de xeito lateral, a rectánculos de 5m de alto e 40m de longo.
5.Idealmente, sen rozamento, dous corpos, un cilíndrico que cae rodando e outro cúbico que cae deslizando, baixan por unha pendente de 30º. a/chega antes o cilindro. b/chega antes o cubo. c/chegan ámbolosdous iguais.
6.Un electrón dando voltas nun átomo produce un campo magnético ao circular. Ese campo magnético é a/maior para órbitas máis achegada ó núcleo. b/menor para órbitas máis achegadas ó núcleo. c/O mesmo para calquera órbita.
7.Suxeitamos unha masa con diferentes resortes elásticos, facéndoa oscilar en cada un dos casos. A masa oscilará cun período menor cando a/a enerxía total de oscilación sexa maior. b/cando a enerxía total sexa menor. c/sempre igual
8.Explica que sucede na práctica cando achegas un obxecto a unha lente converxente dende unha distancia doble da focal ata aunha distancia metade da focal.
9.Un conxunto de dous cinlindros unidos polo seu eixe ten un radio R1 de 20cm e outro R2 de 30cm. De cada cilindro pende unha corda cunha masa colgada de 10kg, se ben ambas masas tiran en sentido contrario. A masa do cilindro pequeno é 10kg, igual que a do grande. Calcula:
a/ a aceleración angular dos cilindros.
b/ tensión da corda que enrrolla no cilindro pequeno.
10.Una corrente eléctrica de 1,5A ten un desfase de 30º respecto á voltaxe, ó atravesar un circuíto que contén unha resistencia óhmica de 100W e unha autoinducción de 30mH. Calcula a/a frecuencia da corrente e b/ a enerxía disipada no circuíto en 2minutos.
11.Un móvil descrebe un movemento parabólico nun plano perpendicular ó chan, inducido pola gravidade terrestre. a/ Sempre ten aceleración tanxencial. b/Sempre ten aceleración normal. c/Sempre ten aceleración tanxencial e normal.
12.Un corpo tírase cara abaixo no seo dun gas de alta densidade. a/cae con aceleración constante. b/Se a velocidade é demasiado elevada, ten aceleración que tende a diminuír a súa velocidade. c/Cae con velocidade constante.
13.Nun movemento ondulatorio, a/a lonxitude de onda e a frecuencia están relacionados. b/a frecuencia e a elongación están relacionados. c/a frecuencia e a fase están relacionados.
14.Na práctica do péndulo observamos que éste amortece o seu movemento. Razoa cándo se observa un amortecemento maior.
15.Un satélite de 250kg da unha volta á Terra cada 10h. Calcula a súa altura.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.