2011/08/27

Isto non é física

A difusión da ciencia pode prestar un grande beneficio á ciencia. Ou perxuízo. Unha simple foto trucada pode empregarse para poñer en claro algo ou para transmitir algo dun xeito falso. Último caso que vin: as fotos de El País en relación a unha nova supernova (a foto, por separado: http://www.elpais.com/recorte/20110826elpepusoc_31/XLCO/Ies/supernova_PTF_11kly.jpg)
Pódese apreciar que a primeira foto (á esquerda, a máis vella) ten máis brilo que a segunda, sendo a terceira (a última, a máis a dereita) a de maior brilo. A cousa non tería importancia se non fora porque o conxunto, sen explicar máis, da unha imaxe distorsionada da variación do brilo da supernova, que é o fundamento da súa importancia científica. Tendo en conta ademáis que nun artigo científico para a difusión a imaxe ten unha importancia superior, ó non ser capaz moita xente de seguir (ou querer seguir) o fío do razonaento da nova.

2011/08/23

Falando de fisica...

Hoxe tropecei cunha exalumna que vai para física. Está contenta co camiño que tomou. Parece que está moi ben, e moi segura. A física leva camiño de ligarse de xeito inseparable á súa vida.
Noutros lugares, a xente que vai formándose en física segue a diminuír.
Un problema para o futuro presente: non se pode manter un medrar en extensión e profundidade se non hai xente que apoie ise medrar. Como se pode transmitir o entusismo? e o gusto? Inténtoo ano tras ano, curso tras curso, pero os resultados (iso si, agradecidos) son escasos. Mesmo aplicando o método científico ...

2011/08/17

Algo de pedagoxía, ou educación

Atopei hai algún tempo unha revista, Mercurio, que no seu número de outono de 2010 incluíu algunhas reseñas educativas. Coido que con pouco desperdicio. Copio algúns parágrafos:
De 'Una cuestión de clase', (A. Muñoz Molina): "Porque aquí, como en todo, subyace una cuestión de clase: los pobres, los inmigrantes, los desfavorecidos, son los que más necesitan la escuela para avanzar socialmente, para descubrir y desarrollar las propias capacidades, para encontrar un sitio justo en el mundo. Los privilegiados ya se ocupan de dar a sus hijos las ventajas educativas y las redes de contactos que les permitirán situarse. Lo que menos perdono a los políticos y a los pedagogos españoles es que, en nombre de un demagógico igualitarismo, han fortalecido escandalosamente la desigualdad."
Da Entrevista a Emilio Calatayud: "se prefiere igualar por lo bajo y no se potencia la honradez, el esfuerzo ni el trabajo. Artículos 154 y 155 del Código Civil" (que copio abaixo)
   Artículo 154. Redacción según Ley 13/2005, de 1 de julio. Redacción según Ley 54/2007, de 28 de diciembre.
Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.
Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2.
Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.
Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad.
   Artículo 155.
Los hijos deben:
1.
Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre.
2.
Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella.
... Máis? Pois si, moito máis ...

2011/08/10

O saber e a física

Ás veces, temos unha visión moi limitada das cousas. E estudamos (e ensinamos) con esa visión limitada, perdendo a posibilidade que nos ofrece a realidade para aumentar o saber nun campo polo aproveitamento, a aplicación, do coñecemento noutro. Van abaixo algúns exemplos, aplicados ó saber e á física.
- O rendemento na adquisición do saber pouco ten que ver coa física, se non é porque a propia física é un saber.
A sentenza anterior é falsa, pois o rendemento ven estudado pola física no seu campo, e pode extenderse. Vexamos unha aplicación sinxela, a do rendemento (termodinámico), que ven a dicir que o que rende unha máquina térmica aumenta coa calor que recibe e diminúe coa calor que rexeita (e ambos, son proporcionais á temperatura a que é recibida e rexeitada, respectivamente, a calor). A partir desa sinxela expresión, podemos poñer algo semellante en relación con outros tipos de rendemento. Por exemplo, co rendemento académico: aumenta coa cantidade de coñecemento ou método ('saber', ó fin) recibido, e diminúe coa candidade dos mesmos perdida ou esquecida.
Podemos ampliar a relación anterior de xeito doado: se nos situamos en relación ó interese amosado polo alumno ou alumna, como a cantidade de coñecemento recibida é proporcional ó intererese prestado, e a cantidade de saber interiorizada, proporcional ó interese que se pon en interiorizalo (polo tanto, a cantidade esquecida proporcional á falta de dito interese), obtemos que o rendemento aumenta co intererese da alumna ou alumno e diminúe coa dispersión de intererese posterior a obter o coñecemento. Ou sexa, pura física aplicada.
Vaiamos por outra.
- Din que o saber non ocupa lugar.
E é certo. E non é certo. E non é contradicción. Vamos, igual que o principio de complementareidade na física ... Isto xa é ciencia avanzada: unha partícula leva unha onda asociada e viceversa, de tal xeito que a onda será partícula e a partícula será onda dependendo das circunstancias polas que atravese. Ou sexa, un neutrón, poñamos, é unha partícula, e non é unha partícula, e non é unha contradicción ver neutróns unhas veces como partículas e outras como ondas.
Co saber pasa algo semellante: non ocupa lugar porque calquera lugar ten a capacidade de xerar información, saber. Pero, ó tempo, o saber implica na xente a necesidade de conexións neuronais, e a máis saber, maior número necesario. Pero as conexións danse no espazo, co que a máis saber, máis necesidade de espazo ...
Vaiamos por unha terceira, a modo de conclusión.
- O principio de indeterminación ten que ver coa velocidade de adquisición de coñecementos
O principio de indeterminación, indícanos que chega un punto nas medicións no que a mellora da precisión na posición implica un aumento na imprecisión da cantidade de movemento, ou, alternativamente, a mellora da precisión na enerxía implica un aumento na imprecisión do tempo de vida da partícula, e viceversa. Pois ben, a enerxía está relacionada coa información: a máis información, mais enerxía necesaria para gardala; a máis enerxía, máis información necesaria para describir o que sucede. Así, o aumento da enerxía disposta implica un aumento do coñecemento, e polo tanto, unha diminución do tempo para conseguilo...
Vaia, que aprender física aumenta o rendemento (non só académico)! (*)

(*) Verdade de Perogrullo (**): se aprendes máis, aumentas o rendemento? ...

(**) http://es.wikipedia.org/wiki/Perogrullo

en scribd: 
O saber e a física

2011/08/09

Un novo principio de aplicación da física: O principio de indeterminación das novas

Feito para o 'antroido da física'

Se o principio de indeterminación cuántica dinos que a indeterminación da posición e a cantidade de movemento teñen un límite inferior que ven dado polo seu produto como maior que a constante de Planck, do mesmo xeito podemos inferir un principio de indeterminación de novas, de información, no que a indeterminación da veracidade dunha nova multiplicada pola velocidade de transmisión ten un límite inferior, o que se lle pode chamar cuanto de importancia. E é que a actualidade e a veracidade non se levan ben cando se tenta minimizar o erro en ambas...

O mesmo principio indica, noutra das súas versións en física a ligazón entre a indeterminación do produto da enerxía dunha partícula e a do seu tempo de vida. De xeito semellante, a indeterminación do impacto dunha nova e o seu tempo contado a partires do suceso sería outra versión, tamén en relación co cuanto de importancia, esta vez en canto á indeterminación das novas.

Teriamos así dúas versións do mesmo principio de indeterminación tanto en física como en información dos media, que estarían relacionadas. Nun caso, a posición e cambio dela ou a veracidade e o seu cambio (a variación de veracidade para un momento determinado). No outro, enerxía e tempo, ou impacto e tempo na versión da indeterminación de información ...
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.