2007/09/04

Exame de setembro Física e Química 1BT

--- Lémbrate de explicar/razoar todo para poder puntuar.
1.Formula e calcula o balance electrónico (suma de números de oxidación) de: Sulfato de cobre (II), Sulfuro de aluminio, Hidróxido de ferro (III), Óxido de chumbo (IV), Heptaoxodisulfato de calcio.
2.Estrutura electrónica do chumbo (Z=82). Deduce dela propiedades dese elemento (sen deducir, non vale)
3.Queimamos 100g de carbón en presencia de aire abundante, e recollemos nunha campá á presión de 0,5 at e temperatura 100ºC un volume de 40 L de gas. Calcular a pureza do carbón inicial, supoñendo que o resto de materiais non queima. calcular a masa dos residuos sólidos.
11.Un condensador ten unha capacidade de 3mF. Se logramos almacenar unha enerxía de 2J, haberá xeito de que podamos ter unha das placas a 1V?
10.Collemos 1kg de xeo a 0ºC, e misturámolo con 0,5kg de cobre a 600ºC. Calcula a Tf. (Datos:Ce auga, 1cal/gºC; Leb auga= 540cal/g; Lfus auga= 80cal/g; Ce Cu= 390J/kgK)
4.Un balón é disparado cunha velocidade de 20ms-1 e un q=40º. Calcula o tempo que tarda en facer a cuarta parte do seu recorrido no aire (medido sobre a proxección horizontal). Tardará máis ou menos dese tempo en chegar á metade da altura máxima?
En caso de non saber facer algún dos anteriores, podes cambialo por facer os dous seguintes (que contan cada un como medio)
a)Un ciclista vai a Foz a unha velocidade v, e volta a unha velocidade triple. Cal será a súa velocidade e celeridade medias?
b)Unha corda que pasa por un polipasto ideal sen masa ten nos seus extremos sendos soportes. Nun deles ten unha masa de 2kg e facemos cara abaixo unha forza de 10N, e no outro, outra de 12kg. Se inicalmente estaban en repouso á mesma altura (0m), calcula a velocidade final da carga de 2kg, e a que altura se atopa, ó cabo de 1s.

Exame de física 2BT Setembro / 03/09/2007

Fai 7 exercicios. Atención: 1.Explicar todo: é o que serve para puntuar, en particular, nas cuestións. 2.En caso de facer máis de 7 exercicios, puntuaranse só os 6 últimos.
Datos. G= 6,67. 10-11 N.m2kg-2; RT= 6,38.106 m; MT= 5,98. 1024 kg; Icil= M.R2/2; g= 9,81 m.s-2.
1.Calcular o radio da órbita que debería ter a Terra, conservando a sua masa, para que a duración do ano se reduxera á sexta parte.
2.Un satélite en órbita ten triple masa que outro xeoestacionario. Se o seu período é doble, calcula a súa altura.
3.Nunha conducción de diámetro 10cm introdúcese de xeito forzado auga a unha velocidade de 1m/s. Calcula a velocidade de saída por un burato de 1cm de diámetro.
4.Dous barcos iguais crúzanse a unha velocidade de 20ms-1 e unha distancia de 3m. Calcula a forza de atracción debida ó efecto Venturi, se os cascos de ambos son semellantes, de xeito lateral, a rectánculos de 5m de alto e 40m de longo.
5.Idealmente, sen rozamento, dous corpos, un cilíndrico que cae rodando e outro cúbico que cae deslizando, baixan por unha pendente de 30º. a/chega antes o cilindro. b/chega antes o cubo. c/chegan ámbolosdous iguais.
6.Un electrón dando voltas nun átomo produce un campo magnético ao circular. Ese campo magnético é a/maior para órbitas máis achegada ó núcleo. b/menor para órbitas máis achegadas ó núcleo. c/O mesmo para calquera órbita.
7.Suxeitamos unha masa con diferentes resortes elásticos, facéndoa oscilar en cada un dos casos. A masa oscilará cun período menor cando a/a enerxía total de oscilación sexa maior. b/cando a enerxía total sexa menor. c/sempre igual
8.Explica que sucede na práctica cando achegas un obxecto a unha lente converxente dende unha distancia doble da focal ata aunha distancia metade da focal.
9.Un conxunto de dous cinlindros unidos polo seu eixe ten un radio R1 de 20cm e outro R2 de 30cm. De cada cilindro pende unha corda cunha masa colgada de 10kg, se ben ambas masas tiran en sentido contrario. A masa do cilindro pequeno é 10kg, igual que a do grande. Calcula:
a/ a aceleración angular dos cilindros.
b/ tensión da corda que enrrolla no cilindro pequeno.
10.Una corrente eléctrica de 1,5A ten un desfase de 30º respecto á voltaxe, ó atravesar un circuíto que contén unha resistencia óhmica de 100W e unha autoinducción de 30mH. Calcula a/a frecuencia da corrente e b/ a enerxía disipada no circuíto en 2minutos.
11.Un móvil descrebe un movemento parabólico nun plano perpendicular ó chan, inducido pola gravidade terrestre. a/ Sempre ten aceleración tanxencial. b/Sempre ten aceleración normal. c/Sempre ten aceleración tanxencial e normal.
12.Un corpo tírase cara abaixo no seo dun gas de alta densidade. a/cae con aceleración constante. b/Se a velocidade é demasiado elevada, ten aceleración que tende a diminuír a súa velocidade. c/Cae con velocidade constante.
13.Nun movemento ondulatorio, a/a lonxitude de onda e a frecuencia están relacionados. b/a frecuencia e a elongación están relacionados. c/a frecuencia e a fase están relacionados.
14.Na práctica do péndulo observamos que éste amortece o seu movemento. Razoa cándo se observa un amortecemento maior.
15.Un satélite de 250kg da unha volta á Terra cada 10h. Calcula a súa altura.
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.