2020/04/13

Ecuacións da física e das matemáticas

Dende hai tempo circulan pola rede ben deseñadas táboas con ecuacións correspondentes a diversos fenómenos e leis científicas. Hoxe chegou ás miñas mans a que aparece arriba. Non é das mellores en canto a contido (por exemplo, ten 3 ecuacións de Maxwell do electromagnetismo pero falta a cuarta) e ten unha certa mistura entre física e Matemáticas, pero aporta unha certa claridade coas imaxes sobre as ecuacións. En resume, de esquerda a dereita e de arriba abaixo:
A primeira lei da termodinámica expresa a conservación da enerxía, e polo tanto, o seu reuso.
A relación que da a entropía indica o desorde dun sistema, e polo tanto, cousas como 'en que dirección se move' o tempo.
A identidade de Euler, que liga con operacións fundamentais e e pi con 0, 1 e i
O principio de indeterminación de Heisenberg liga aleatoriedade de posición e de movemento.
A equivalencia masa enerxía é unha relación fundamental que, derivada da teoría da relatividade de Einstein, permite comprender o funcionamento de cousas como o Sol.
A ecuación de Schrödinger rixe a dependencia temporal dos sistemas mecanocuánticos.
A lei de Faraday controla a produción da electricidade que consumimos nas nosas casas. Está incluída nas catro relacións de Maxwell do electromagnetismo.
As ecuacións de campo relacionan a xeometría do espazo e a gravitación na relatividade xeral de Einstein.
A primeira lei de Newton explicita a inercia dos corpos.
A segunda lei de Newton indica a resposta do movemento dun corpo a unha forza.
A terceira lei de Newton indica a necesidade de interacción mutua entre corpos.
A lei de gravitación de Newton relaciona os corpos coa interacción gravitacional que producen.
A distribución normal indica o xeito máis frecuente de reparto de probabilidades.
Pi é a relación entre a lonxitude dunha circunferencia e o seu diámetro na xeometría euclídea.
O principio de superposición cuántico danos a relación entre diversos estados observables e o resultado no mundo real.
O factor de Lorentz rixe a contracción medida dos corpos en movemento.
A Lei de Gauss do magnetismo fai imposible a existencia de monopolos magnéticos. Está incluída nas catro relacións de Maxwell do electromagnetismo.
A lei de Ampère remata as relacións electriciade-magnetismo. Está incluída nas catro relacións de Maxwell do electromagnetismo.Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.